Survey Request from Menter Iaith Conwy

We’ve received this request from Menter Iaith Conwy. If anyone has visited Conwy, they would appreciate you taking a little time to fill in the survey.


Rydym yn casglu gwybodaeth am eich barn tuag at yr iaith Gymraeg fel y gallwn archwilio ffyrdd newydd o wella’r profiad ymwelwyr ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Bydd eich barn chi yn ein helpu ni i wneud hyn. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi comisiynu Arwel Jones Ac Ati a Menter Iaith Conwy i wneud y gwaith hwn, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU fel rhan o’r Gronfa Adfywio Cymunedau ynghyd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

#GRONFAADNEWYDDUCYMUNEDOLYDU

We are collecting information about attitudes towards the Welsh Language so that we can explore new ways of enhancing the visitor experience in Conwy County Borough. Your opinion will help us to do this. Conwy County Borough Council has commissioned Arwel Jones Associates and Menter Iaith Conwy to carry out this work, which is funded by the UK Government under the Community Renewal Fund together with Conwy County Borough Council.

#UKCOMMUNITYRENEWALFUND

📝Gofynnwn ichi dreulio ychydig o funudau’n ateb yr holiadur byr; dylai gymryd rhwng pump a deg munud i’w wneud. / Please could you take a few moments to respond to the short survey, which should take between five and ten minutes to complete.📝

Arolwg ar gyfer ymwelwyr – cyffredinol / Survey for general visitors

English https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165105208833

Cymraeg https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165157471862

Arolwg ar gyfer ymwelwyr sydd yn siarad Cymraeg:

Cymraeg https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165157474138

Holiadur ar gyfer ymwelwyr sydd yn dysgu Cymraeg / Survey for Welsh learners visitors

English https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165120811764

Cymraeg https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=165157476580

DIOLCH / THANK YOU

Nia Morris

Swyddog Ymchwil y Gymraeg mewn Twristiaeth

Welsh in Tourism Research Officer