Menter Iaith Sir Benfro


Stewards are needed for the event- if you’d like to take part please contact us asap!


Welsh Walks in Sir Benfro:

Teithiau Cerdded

Manylion rhai o’r isod i’w cadarnhau- bydd manylion pellach ar ein cyfryngau cymdeithasol ac yn ‘Pethe Penfro’ yn agosach at y dyddiadau.

Dydd Mercher, 13 Ebrill (noder newid yn y diwrnod) – 10.30- Gerddi Colby i Lanrhath (Amroth) - cysylltwch i gofrestru ac am fanylion pellach

Nos Wener, 13 Mai am 6.00. Croeso i bawb ymuno ar daith gerdded flynddol y Fenter ar y cyd â Dysgu Cymraeg Sir Benfro yng Nghastell Henllys. Taith Gerdded o dan arweiniad Carol Owen, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyda Barbeciw i ddilyn.

Dydd Gwener, 27 Mai. Taith Gerdded i godi arian tuag at Llyfrau Llafar Cymru. Canolfan Bywyd Gwyllt Cilgerran

Dydd Llun, 4 Gorffennaf. Taith Gerdded Ar Droed Mentrau Iaith Cymru yn ymweld â Chanolfan Bywyd Gwyllt Cilgerran (Manylion i’w cadarnhau)

Nos Fercher, 13 Gorffennaf. Taith Gerdded a Sglodion ar y cyd â Dysgu Cymraeg Sir Benfro – lleoliad i’w gadarnhau

The price shown is for the bus only - there is an extra charge for admission to the Eisteddfod ‘maes’ and for food on the return journey. Spaces are limited-book soon!

Clonc a Choffi Arberth- O’r Newydd!

Nôl ar ôl dwy flyneddd! Rydym yn bwriadu cwrdd unwaith eto yng Nghanolfan Celfyddydau Span (wrth ymyl maes parcio Waun y Dref) ar ail ddydd Gwener y mis rhwng 10.30 a chanol dydd. Cyfarfod cyntaf- Gorffennaf 8fed.

Trefniadau ychydig yn wahanol i’r gorffennol, er mwyn osgoi defnyddio’r gegin, llestri ayb, dewch â fflasg/diod eich hun os gwelwch yn dda. Byddwn yn cadw at ganllawiau diogelwch COVID y ganolfan.

RHAID cofrestru ymlaen llaw trwy ebostio margaret@mentersirbenfro.com . Os nad oes digon o bobl yn cofrestru fyddwn ni ddim yn cwrdd!

.Croeso i bawb - dysgwyr o bob lefel ac i siaradwyr Cymraeg rhugl.

Back after a two year gap! We intend to meet once more at the Span Arts Centre (alongside the Town Moor car park) on the second Friday of the month between 10.30 am and 12 noon, starting on July 8th.

Arrangements will be slightly different from past meetings- in order to avoid use of the kitchen/crockery etc please bring your own flask/beverage and we will adhere to the centre’s COVID guidelines.

Booking by emailing margaret@mentersirbenfro.com is ESSENTIAL. If not enough people register we won’t meet!!

All welcome- learners at all levels and fluent Welsh speakers.

Yn ardal Abergwaun
Byddwn yn ail-afael yn ardal Abergwaun hefyd gan newid y diwrnod i ddydd Mercher. Byddwn yn cwrdd ar falconi Caffi Labordy’r Cefnfor, Wdig - ar y Parrog ar lan y môr- ar y 13eg o Orffennaf rhwng 2 a 3 y prynhawn ac ar ail ddydd Mercher bob mis ar ôl hynny-gan gadw at ganllawiau diogelwch COVID yr adeilad.

Does dim tâl am fynychu ond disgwylir i chi gefnogi’r caffi gan brynu disied (ac efallai profi un o’u cacennau blasus!) Does dim rhaid archebu ond byddai’n dda cael gwybod os ydych yn bwriadu dod.

ebostiwch Margaret@mentersirbenfro.com

We intend to start again in the Fishguard also, changing the day we meet to Wednesday. We’ll meet on the balcony of the Ocean Lab Cafe, Goodwick (on the seafront) on July 13th from 2-3 p.m.and then on the second Wednesday each month keeping to the premises’ COVID guidelines.

There’s no charge to attend but we expect you to support the cafe by buying a cuppa (and sample one of their delicious cakes perhaps!). No need to book but it would be useful to know in advance how many are attending.
E-mail Margaret@mentersirbenfro.com.

An opportunity to walk in the beautiful Sir Benfro countryside, learn more about Waldo Williams, and socialise in Welsh!

They’re looking ahead to May 2023 in Sir Benfro! That’s when the Gŵyl Fel 'Na Mai will take place. There’s a link below to receive the newsletter about it if you’re interested.

Edrych Ymlaen i 2023!

'Dyw hi ddim yn rhy gynnar am feddwl am Fel 'Na Mai 2023!
I gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf ymunwch â’r cylchlythyr:
https://felnamai.co.uk/cylchlythyr/

If anyone was planning to go to this, it’s now been cancelled unfortunately: