Casnewydd/Newport (Menter Iaith Casnewydd)

Hello / Shwmae

Happy new year to you from the Menter / Blwyddyn newydd dda i chi o’r Fenter

We have made this post so Welsh learners in Newport and its surrounding areas can find us / Rydyn ni wedi creu’r post yma er mwyn i ddysgwyr Cymraeg yng Nghasnewydd ac ardaloedd agos dod o hyd i ni

We’ll regularly share events and opportunities we’re offering here but you can also follow us on Facebook and Twitter or go to our new website (links below) / Byddwn ni’n rhannu’r digwyddiadau a chyfleoedd ni’n cynnig yma ond gallwch chi hefyd dilyn ni ar Facebook a Thrydar neu fynd i wefan newydd ni (lincs o dan)

We encourage participation and ideas of how we can help so please get in touch with us / Rydyn ni’n annog cyfranogiad a syniadau o sut gallwn ni helpu felly cysylltwch gyda ni

Fb - https://www.facebook.com/MICasnewydd

Website / Wefan - https://mentercasnewydd.cymru/

Email/E-bost - post@menteriaithcasnewydd.org

Thank you / Diolch

Hello / Helo

Starting next Friday / Dechrau wythnos nesaf

Would you like to help the Menter out by volunteering some of your time to help co-run these Welsh language Facebook groups we have? We’re looking for people who want to practice their Welsh by posting in the group and engaging with people. We really appreciate any help you can give. Thank you!

Hoffech chi helpu’r Fenter gan wirfoddoli’ch amser i gyd-redeg y grwpiau Facebook Cymraeg sydd gyda ni? Rydym yn chwilio am bobl sydd eisiau ymarfer ei Chymraeg gan bostio yn y grŵp ac ymgysylltu â phobl. Cysylltwch â jacob@mentercasnewydd.cymru i glywed mwy, wir yn gwerthfawrogi unrhyw cymorth gallwch chi roi. Diolch

![Lluniau%20o%20gasnewydd|616x500]